Algemene Voorwaarden Jochella Strijkservice

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het wassen, drogen, vouwen, strijken en stomen van het door de klant aangeboden wasgoed, strijkgoed en stoomgoed;
 2. Onder wasgoed, strijkgoed en stoomgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant aanbiedt om te laten wassen, drogen, vouwen, strijken of stomen door Jochella Strijkservice
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed aanbiedt en Jochella Strijkservice het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed aanneemt ofwel op locatie van de klant, ofwel op de werklocatie van Jochella Strijkservice of ander door Jochella Strijkservice aangewezen locatie;
 4. Door het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed toe te vertrouwen aan Jochella Strijkservice aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van de bestelling via www.jochella.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze kunnen bovendien voor plaatsten van de bestelling ook nog worden gelezen.

Verplichtingen van Jochella Strijkservice

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Jochella Strijkservice:

 1. met de klant bespreken waar het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed precies uit bestaat (aantal, soort en eventuele bijzondere stukken);
 2. met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs, de afhaal-­ en afleverdatum van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed en in specifieke situaties, het ondertekenen van een eigen risicoverklaring;
 3. de klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Jochella Strijkservice zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem/haar overhandigen. Bovendien zijn de algemene voorwaarden voor plaatsen van de online bestelling te lezen en/of te downloaden;
 4. bij inname van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed een ontvangstbewijs aan de klant geven. Jochella Strijkservice is gerechtigd het aan haar aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs;
 5. Jochella Strijkservice zal zorgvuldig met het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren;
 6. Deze diensten bestaan uit het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, conform de was-­ en strijkinstructies van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed;
 7. Bij de uitvoering van die diensten mag Jochella Strijkservice in beginsel afgaan op

de juistheid van de aan het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed;

 1. Knopen, gespen, rubber belegsels, geplakte ceinturen, borduursels, stiksels, lusjes, voeringen, zomen, naden, samengestelde stoffen etc. die door of tijdens het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed losraken of rafelen, worden niet door Jochella Strijkservice opnieuw aan het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed bevestigd of hersteld;
 2. Jochella Strijkservice is niet verantwoordelijk voor vermissing van achtergelaten voorwerpen of geld in aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed.

Verplichtingen van de klant

Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de klant zich om:

 1. aanwijzingen van Jochella Strijkservice op te volgen met betrekking tot het merken, voorbehandelen en verpakken van het aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed.

Dit betekent in elk geval dat de klant:

-­ alle textiel droog, niet binnenstebuiten gekeerd of in elkaar gedraaid, aanlevert in de door Jochella Strijkservice gestelde wastas of klapkrat;

-­ nog niet eerder gewassen textiel apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om niet eerder gewassen textiel gaat;

-­ dweilen, schoonmaakdoekjes etc. welke vervuild zijn met schoonmaakmiddelen, waaronder bleekmiddelen, apart verpakt aanlevert;

-­ sterk vervuild wasgoed vooraf heeft voorgewassen c.q. voor heeft geweekt;

-­ sterk vervuild wasgoed met besmettingsrisico apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om mogelijk besmet textiel gaat;

-­ vooraf melding maakt van vlekken in textiel, informatie geeft over de aard van de vlekken alsmede dat de vlekken nog niet door de klant zijn voorbehandeld;

 1. alle aangeleverde wasgoed, strijkgoed of stoomgoed heeft ontdaan van (losse) voorwerpen (zoals bijvoorbeeld: plastic zakjes, wegwerphandschoenen, maandverband, zakdoekjes, flesjes desinfectans, snoep, spijkers, schroeven, muntstukken, knikkers, gereedschap, sleutels, aanstekers, pennen e.d.). Losse voorwerpen kunnen schade (inclusief verkleuringen) aan kleding en machines veroorzaken;
 2. vooraf informatie te geven over wasgoed, strijkgoed of stoomgoed dat een speciale behandeling heeft gehad die door het was-­ of droogproces mogelijk teniet wordt gedaan. Te denken valt hierbij aan apprèteer-­ of impregneermiddelen, zoals bijvoorbeeld stijfsel, waterdicht maken, anti-­allergeen maken, non-­ironing etc.;
 3. in geval van strijkgoed ervoor te zorgen dat het strijkgoed schoon is. Dit ter beoordeling van Jochella Strijkservice. Vuil strijkgoed wordt niet gestreken;
 4. wasgoed, strijkgoed of stoomgoed aan te leveren dat voorzien is van een leesbaar was-­ en strijkvoorschrift, of waarvan tenminste het weefsel en of de samenstelling bekend dient te zijn;

Is naar het oordeel van Jochella Strijkservice onvoldoende bekend hoe het aangeleverde wasgoed, strijkgoed of stoomgoed gewassen/gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende wasgoed, strijkgoed of stoomgoed niet gewassen/gestreken, terwijl Jochella Strijkservice wel bevoegd is een (deel)betaling in rekening te brengen voor geïnvesteerde arbeidstijd;

 1. terugbezorging van aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed op en omstreeks het afgesproken tijdstip mogelijk te maken;
 2. bij aflevering van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed het ontvangstbewijs te overleggen;
 3. de te verrichte werkzaamheden vooraf te betalen via het bestelformulier op de website, alsmede ook de vergoeding voor het halen en brengen van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, voor zover dit van toepassing is.

Aansprakelijkheid

 1. Jochella Strijkservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan wasgoed, strijkgoed of stoomgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld door Jochella Strijkservice;
 2. Aan Jochella Strijkservice kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan wasgoed, strijkgoed of stoomgoed of beschadiging van wasgoed, strijkgoed of stoomgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van:

-­ bij de behandeling van betrokken wasgoed, strijkgoed of stoomgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring,

verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering;

-­ schade ten gevolge van eigen gebrek van het (beschadigde) wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten,

onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken

gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-­, apprèteer-­ of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie

(bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van de in het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed geraakte stoffen en voorwerpen,

aanwezigheid van niet-­roestvaste metalen voorwerpen aan het artikel;

-­ schade ten gevolge van het niet apart verpakken van vervuild wasgoed (waaronder ook wasgoed met schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen),

waardoor beschadiging of verkleuring van weefsels;

-­ schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan het ter behandeling aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, alsmede schade

ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels, geplakte ceinturen etc.

die zich aan het te behandelen wasgoed, strijkgoed of stoomgoed bevinden;

-­ schade die in aanleg aanwezig is in het aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed;

-­  onvolledige reiniging of verwijdering van vlekken indien met de gebruikmaking van de gebruikelijke   en beschikbare behandelingsmethoden

en –middelen de aan het aangeboden wasgoed, strijkgoed of stoomgoed aanwezige vervuiling niet of niet zonder beschadiging te verwijderen is.

 1. Mocht Jochella Strijkservice aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan het wasgoed,  strijkgoed of stoomgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de dagwaarde van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed. Onder dagwaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak.

Iedere vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten.

 1. In specifieke gevallen zal Jochella Strijkservice de klant verzoeken een eigen risicoverklaring te ondertekenen.

Door ondertekening van deze verklaring geeft de klant aan door Jochella Strijkservice expliciet op de hoogte te zijn gebracht van de risico’s die het was-­ en droogproces en eventueel het strijken met zich meebrengt op het aangeboden  wasgoed, strijkgoed of stoomgoed en neemt de klant dit risico geheel voor eigen rekening. De eigen risicoverklaring blijft in bezit van Jochella Strijkservice;

 1. Jochella Strijkservice zal de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn uitvoeren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jochella Strijkservice geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jochella Strijkservice opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jochella Strijkservice niet mogelijk is, langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Jochella Strijkservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan

zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.

Klachten

 1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed of over de facturatie, dient de klant direct na het aannemen

van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed schriftelijk aan Jochella Strijkservice te melden, doch uiterlijk binnen 2 uur.

Alle meldingen na deze periode zullen niet door Jochella Strijkservice in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard;

 1. Bij een klacht dient de klant op verzoek van Jochella Strijkservice alle gegevens omtrent het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht betrekking heeft op beschadiging van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, dan dient het beschadigde artikel aan Jochella Strijkservice getoond te worden;
 2. Indien wordt vastgesteld dat Jochella Strijkservice aansprakelijk is voor de schade aan het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed, zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende wasgoed, strijkgoed of stoomgoed is gekocht.

Als dit niet mogelijk is, staat het Jochella Strijkservice vrij om zelf de hoogte van de waarde van het wasgoed, strijkgoed of stoomgoed in te schatten. Verdere afhandeling van de klacht gebeurt conform het gestelde onder punt 3 van het artikel “aansprakelijkheid”.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen zal Nederlands recht van toepassing zijn.

Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden online bij plaatsen van de bestelling, middels de op de website aangeboden betalingsmethoden. Contante betaling of betaling achteraf wordt niet geaccepteerd. Een opdracht is pas een opdracht als de betaling is ontvangen. Eventuele crediteringen zullen door Jochella worden teruggestort op de bankrekening van de opdrachtgever.